Podziel się:

share to facebook share to twitter share to google plusone share share to pinterest share share to linkedin share to email compact...

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI
 
Szanowni Państwo,
dbałość o bezpieczeństwo narodowe, zwłaszcza w dobie ponownie, przybierającego na sile światowego terroryzmu na skutek procesu wycofywania sił wojskowych przez Stany Zjednoczone i inne państwa zachodnie z rejonu Bliskiego Wschodu oraz kryzysu ukraińskiego jest rzeczą bezcenną, Nie jest ono dziś jednak dostatecznie w Polsce chronione, szczególnie na płaszczyźnie gospodarczej.


W związku z tym, gorąco zachęcam Państwa do wysyłania pisma, zamieszczonego poniżej w sprawie bezpieczeństwa Polski do najwyższych organów Unii Europejskiej.
 
Od żadnego obszaru Polski, tak jak od rejonu Płocka i Gdańska, w których znajdują się obiekty strategiczne (dwie, główne rafinerie) dla bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego całego kraju, bezpieczeństwo państwa nie jest uzależnione w tak przytłaczającym stopniu. Wieloletnie zaniedbania w zakresie infrastruktury transportowej w rejonie Płocka – kluczowego ośrodka dla krajowego sektora paliwowo-energetycznego z racji znajdującego się w nim jednego z największych kompleksów rafineryjno-petrochemicznych w całej Europe i głównego węzła systemu przesyłu ropy naftowej i paliw w tej części kontynentu, doprowadziły do skrajnych zagrożeń w skali ogólnokrajowej, a nawet dla tej części obszaru europejskiego.


Mapa, ukazująca system energetyczny i obszary rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2030 roku, według źródła rządowego dokumentu Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – KPZK 2030 (str. 69 dokumentu, dostępnego w postaci pliku PDF, znajdującego się pod adresem: http://tnij.org/kpzk2030):

Ewentualna, poważna w skutkach awaria przemysłowa, ograniczająca znacząco funkcjonowanie, a w tym produkcję paliw (pomimo ich kilkumiesięcznych, zgromadzonych zapasów krajowych) w strategicznym dla państwa kompleksie rafineryjno-petrochemicznym, zlokalizowanym w Płocku, spowodowałaby niewyobrażalne straty ekonomiczne, stanowiąc potężny, nieprzewidywalny w skutkach i długookresowy cios dla całej, polskiej gospodarki.

Poniżej, wymienione są główne skutki spowodowane „tylko” częściowym zakłóceniem dostaw paliw płynnych na rynek, podane według źródła Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jakim jest Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2013 (KPZK 2013), CZĘŚĆ I – PLAN GŁÓWNY, Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej str. 17 (plik PDF: http://tnij.org/plankpzk2013):
możliwy znaczny spadek PKB w wyniku zakłóceń w sektorach
uzależnionych od zaopatrzenia w paliwa,
możliwa konieczność wprowadzenia systemu reglamentacji paliw
płynnych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw,         
negatywny bezpośredni wpływ na funkcjonowanie infrastruktury
krytycznej związanej m. in. z transportem i komunikacją, ratownictwem,
zaopatrzeniem w żywność oraz zapewnieniem ciągłości działania
administracji publicznej,
ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Opisywane tu zagrożenia, poparte są stanowiskami wielu organów państwowych, m. in. przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń, której dokument w tej sprawie zamieszczam w niniejszym linku:
https://drive.google.com/file/d/0B-twxXdCgZ7oVG5DRkdPT21uaWM/view?usp=sharing


Opracowanie Dokumentacja fotograficzna i filmowa -- Płock 2012, ukazująca stan infrastruktury transportowej na terenie miasta Płocka i w jego rejonie, a także wynikające z niego zagrożenia:

Faktem oczywistym jest, iż w przypadku powyżej opisanych obiektów, tak niebezpiecznego przemysłu, jakim jest przemysł rafineryjny i petrochemiczny, podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, w których niezbędna jest jak najszybsza, zewnętrzna interwencja służb ratowniczo-gaśniczych, adekwatna infrastruktura transportowa odgrywa kluczową rolę dla udzielenia pomocy i skutecznego zapobieżenia przed unicestwieniem kluczowych dla polskiej gospodarki obiektów. Jest to tym bardziej istotne, ze względu na fakt, że w tak dużym kraju jak Polska mamy de facto tylko dwie rafinerie, co nie ma precedensu w Europie ! 

Sytuacje kryzysowe mogą wystąpić nie tylko na skutek przeprowadzonych aktów sabotażu czy terroryzmu, ale również z dość prozaicznego powodu, jakim może być poważna awaria przemysłowa. 

W przypadku rejonu Płocka, odpowiednią infrastrukturę transportową, bezwzględnie muszą stanowić dwujezdniowe drogi szybkiego ruchu czyli szlaki o dużej przepustowości i dobrej przejezdności co jest bardzo istotne, zwłaszcza w okresie zimowym, w którym przejezdność głównych dróg (dróg krajowych) i pozostałych na tym obszarze często bywa utrudniona lub czasowo nawet niemożliwa.

Obecna infrastruktura w rejonie Płocka, dodatkowo obciążona ruchem drogowym znaczniej bardziej niż w minionych dekadach, nie spełnia więc elementarnych standardów bezpieczeństwa i nie gwarantuje dojazdu, służbom ratowniczym w razie koniecznej interwencji zewnętrznej.

Sytuacja ta, stwarza wielkie niebezpieczeństwo dla ludności tego rejonu i ogromne zagrożenie dla szeroko pojętego bezpieczeństwa całego państwa !

Należy tu jeszcze dodatkowo nadmienić o ewentualnej konieczności przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej ludności z miasta, podczas takich sytuacji kryzysowych, co jeszcze bardziej utrudniłoby przeprowadzenie i tak już bardzo utrudnionej lub nawet niemożliwej do realizacji akcji ratowniczej z zewnątrz.

Ponadto kolejnym, groźnym czynnikiem jest usytuowanie linii kolejowej (jednotorowej), przebiegającej przez zwartą zabudowę, centralnych rejonów miasta i wysłużony most drogowo-kolejowy z 1938 roku przez rzekę Wisłę z niebezpiecznym na niego wjazdem od strony północnej, którą realizowany jest transport substancji niebezpiecznych (produkty rafineryjne i petrochemiczne). Stwarza to bezpośrednie zagrożenie dla ludności, środowiska naturalnego, a w razie sytuacji kryzysowych, wywołanych aktami sabotażu, skutecznie uniemożliwić może przeprowadzenie wszelkich akcji ratowniczych.
Konieczne jest więc, przeprowadzenie nowego przebiegu linii kolejowej, omijającej centralne rejony miasta wraz z nową przeprawą (drogową i kolejową) przez Wisłę, kilka kilometrów poniżej w/w mostu. Nowa infrastruktura kolejowa, w postaci dwutorowej linii kolejowej, musi bezpiecznie łączyć ze sobą aglomerację płocką i włocławską, po między którymi odbywa się wzmożony transport substancji niebezpiecznych, co wynika z charakteru przemysłu chemicznego, zlokalizowanego w obu ośrodkach, natomiast z drugiej strony z Portem lotniczym Modlin i aglomeracją warszawską. Kolej ta, uzupełni obecnie istniejącą lukę w infrastrukturze kolejowej, która nie tylko z uwagi na strategiczny charakter tego obszaru, ale i z naturalnych względów powinna łączyć ze sobą ciąg aglomeracji usytuowanych nad Wisłą tj. aglomerację bydgosko-toruńską, włocławską, płocką oraz warszawską. 

Schemat postulowanej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu: http://img72.imageshack.us/img72/7421/mapapostulowanychdrgiko.jpg
 
Szerzej o wszystkich w/w kwestiach, związanych z koniecznością realizacji postulowanej infrastruktury transportowej, ale także i z korzyściami z niej płynącymi, opisuję na stronie internetowej mojego autorstwa, zatytułowanej Drogi dla Płocka i regionu, znajdującej się pod adresem: http://drogidlaplocka.ubf.pl/news.php
 
W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich Państwa z gorącą prośbą, zarówno do osób prywatnych, jak również organów państwowych, samorządów, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, krajowych mediów, różnego rodzaju środowisk, w tym środowisk naukowych i akademickich, inżynierskich, technicznych, gospodarczych i wielu innych, mających na względzie bezpieczeństwo naszego kraju i jego dobro publiczne o poparcie akcji o nazwie BEZPIECZNY PŁOCK – BEZPIECZNA POLSKA, polegającej na wysyłaniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub listownie pisma w języku angielskim, zatytułowanego Poważne zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, znajdującego się w linku, zamieszczonym pod niniejszym tekstem (pismo w linku dostępne jest do pobrania jako dokument w formacie „doc”) w sprawie realizacji, niezbędnej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu, skierowanego m. in. do najwyższych organów Unii Europejskiej (UE) i jej instytucji. Dane kontaktowe poszczególnych organów i instytucji UE, do których można wysyłać w/w pismo również zamieszczone są poniżej.

Niniejsze pismo jest do Państwa dyspozycji, również w kontekście jego swobodnego przeredagowywania, odejmowania i/lub dodawania treści, będących Państwa autorstwa oraz wysyłania go pod inne adresy według Państwa uznania.

Pragnę przekonać Państwa, iż naprawdę warto wysyłać pisma w przedmiotowej sprawie. Na dowód tego w poniższym linku udostępniam pismo jakie otrzymałem od najwyższego organu Unii Europejskiej tj. od Rady Unii Europejskiej wraz z zawartą w nim sugestią o przedstawieniu kwestii, dotyczących infrastruktury transportowej dla rejonu Płocka i wynikającego z nich bezpieczeństwa naszego kraju, Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).


Dlatego tak niezmiernie istotny jest lobbing wielu środowisk oraz osób indywidualnych, który wzmocni głos polskiej społeczności w strukturach i kręgach decyzyjnych Unii Europejskiej.

Te bardzo ważne dla bezpieczeństwa narodowego kwestie, muszą być także jak najszybciej uregulowane przez całą klasę polityczną i polski Rząd, co należy do jego konstytucyjnego obowiązku wobec wszystkich obywateli naszego kraju – Art. 5. Konstytucji RP (!) Egzekwujmy zatem od centralnej władzy w Polsce ten konstytucyjny, ciążący na niej obowiązek zapewnienia polskiemu społeczeństwu bezpieczeństwa.

Raz jeszcze zachęcam Państwa do wysyłania pism oraz rozpowszechniania i przekazywania informacji o tej stronie dalej.

Akcja BEZPIECZNY PŁOCK BEZPIECZNA POLSKA, prowadzona jest także na stronie Facebooka pod adresem: http://tnij.org/bezpieczenstwopolskifacebook

Szanowni Państwo, w treści pisma, Poważne zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, opisane zostały najistotniejsze problemy, dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego Polski, kwestie związane z bezpieczeństwem ludności Płocka i jego regionu oraz ogólna sytuacja w tym rejonie, a także, wynikająca z niej konieczność realizacji infrastruktury transportowej dla tego, strategicznego obszaru kraju.

W piśmie, zawarte zostały również stanowiska różnych organów państwowych z wyrażonym poparciem dla realizacji, koniecznych zadań, wymienionych w piśmie. Są to następujące organy:
– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
– Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
– Komenda Miejska Policji w Płocku
– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Realizacja, tej koniecznej dla Płocka i jego regionu infrastruktury transportowej (drogi szybkiego ruchu oraz dwutorowa linia kolejowa na szlaku Włocławek – Płock – Port lotniczy Modlin – Warszawa), łącząca strategiczny dla państwa ośrodek z główną siecią komunikacyjną kraju, podyktowana względami bezpieczeństwa w związku z funkcjonującym w tym rejonie, jednym z największych kompleksów rafineryjno-petrochemicznych w Europie, przyczyni się w sposób radykalny do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego Polski.

BEZPIECZNY PŁOCK TO BEZPIECZNA POLSKA !
 

Z poważaniem
Sylwester Fiet
Organizator kampanii na rzecz realizacji bezpiecznej infrastruktury transportowej dla miasta Płocka i regionu płockiego, autor strony internetowej, Drogi dla Płocka i regionu: http://drogidlaplocka.ubf.pl/news.php, poświęconej niniejszej kampanii i wykorzystywanej do celów służbowych przez Urząd Miasta Płocka

kontakt


*          *          *

LINK: Plik do pobrania w formacie „doc”, Pismo Poważne zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej (ang. Serious threats to Poland and the region of Central and Eastern Europe):

Aby pobrać plik, wystarczy na podanej powyżej stronie w linku naprowadzić kursor nad widoczne tam pismo, a następnie u samej góry strony kliknąć w strzałkę skierowaną w dół.

Po pobraniu pisma na komputer, wypełniamy dane takie jak podpis, data czy nazwa adresata, wpisując je w miejsce tekstu oznaczonego kolorem czerwonym, natomiast dane opcjonalne wpisujemy w miejsce tekstu oznaczonego kolorem zielonym.

Po wypełnieniu pisma możemy je skopiować do swojej poczty elektronicznej lub wysłać je jako załącznik e-mail. Pismo utworzone zostało w popularnym formacie A4, które można bez problemu również wydrukować w celu jego wysłania pocztą w postaci listu lub wysłać faksem bez konieczności zmiany formatu wymiarów stron dokumentu.

Pismo to, dostępne jest także na stronie internetowej, napisanej w języku angielskim i posiadającej tłumacza wielojęzycznego, zatytułowanej SECURITY OF POLAND (pol. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI), którą możecie Państwo rozpowszechniać w przestrzeni internetowej np. linkując ją na forach międzynarodowych.
Link do strony internetowej SECURITY OF POLAND:

*          *          *

Dane kontaktowe wybranych organów i instytucji Unii Europejskiej
_
Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

kontakt

faks: +32 2 297 37 27
strona internetowa:
_
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu

kontakt

_
Rada Unii Europejskiej

kontakt

faks: +32 2 281 73 97 / 81
strona internetowa:
_
Polscy Posłowie do Parlamentu Europejskiego

strona internetowa:
_
Urzędowa, organizacyjna baza danych Unii Europejskiej

baza danych w wersji e-booka w języku angielskim (plik PDF do pobrania): http://tnij.org/bazaue
_
Adresy e-mail i numery faksów grup politycznych w Parlamencie Europejskim

kontakty

ALDE: Alliance of Liberals and Democrats for Europe
e-mail: alexander.beels@europarl.europa.eu

faks: 003222302485 / 22309674 / 22309534 / 22846613

ECR: European Conservatives and Reformists Group

EFD: Group "Europe of Freedom and Democracy"

EPP: Group of the European People's Party (Christian Democrats)
e-mail: martin.kamp@europarl.europa.eu

faks: 003222849042 / 41740

Greens/EFA: The Greens/European Free Alliance

Group of the Progressive Alliance of Socialist and Democrats in the European Parliament

GUE/NGL: Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left

strona internetowa:
_
Posłowie Parlamentu Europejskiego i jego struktury

strona internetowa:

*         *         *


________________________________________


Kontakt
________________________________________